Regioner

Sundhedsvæsenet står over for betydelige udfordringer i sin nuværende form. Vi er sammen med ledere og medarbejdere optaget af at finde veje til nødvendige forandringer.

Hospitalerne oplever økonomisk pres, primært som følge af flere opgaver, krav om effektivisering og stigende medicinudgifter. Disse udfordringer forstærkes af ændringer i befolkningens sammensætning og sundhedsbehov samt politisk fokus på behandlingstider og kræftpakker.

Samtidig betyder rekrutteringsudfordringer på særligt plejeområdet, at der er færre ressourcer til at håndtere flere og mere komplekse opgaver. Hospitalerne er derfor nødt til at træffe svære beslutninger om ressourceprioritering, både centralt og i de lokale ledelsesfællesskaber på afdelingsniveau.

Dette understreger behovet for styrket samarbejde på tværs af faggrupper, specialer og sektorer omkring emner som digitalisering, data, anvendelse af AI, multisygdomme, patientsikkerhed, faglig kvalitet og kloge valg i behandlingen.

Gennem årene har vi opbygget omfattende viden og indsigt i sektoren i både somatik og psykiatri og på hospitalsniveau, i de administrative funktioner og i samarbejdet med andre sektorer. Vi har arbejdet med alt lige fra strategiprocesser på hospitalsniveau og udvikling af ledelsesgrupper på alle niveauer til trivselsarbejde, øget tværsektorielt samarbejde og projektledelse af komplekse digitale og organisatoriske forandringsprocesser.

Relaterede Cases

Målrettet lokal ledelses- og organisationsudvikling 

Tematiserede pakkeforløb målrettet lokale udfordringer.

Case - Bedre ledelse

Strategi- og ledelsesudvikling på stort akutsygehus 

Processen tog afsæt i et udfordret sygehus med flere påbud fra STPS, meget siloopdelt ledelsespraksis og præget af manglende kontinuitet i flere ledelseslag. På denne baggrund blev der ansat en ny sygehusledelse, for at gennemføre en ”turnaround”.

Case - Klar retning

Fra sygefravær til arbejdsglæde

Flerårigt trivselsprojekt på stort akutsygehus med fokus på arbejdsglæde, trivsel og nedbringelse af sygefravær.

Case - Effektive forandringer