Case - Klar retning

Strategi- og ledelsesudvikling på stort akutsygehus 

Processen tog afsæt i et udfordret sygehus med flere påbud fra STPS, meget siloopdelt ledelsespraksis og præget af manglende kontinuitet i flere ledelseslag. På denne baggrund blev der ansat en ny sygehusledelse, for at gennemføre en ”turnaround”.

Case - Klar retning

Strategi- og ledelsesudvikling på stort akutsygehus 

Processen tog afsæt i et udfordret sygehus med flere påbud fra STPS, meget siloopdelt ledelsespraksis og præget af manglende kontinuitet i flere ledelseslag. På denne baggrund blev der ansat en ny sygehusledelse, for at gennemføre en ”turnaround”.

Connector har bistået sygehusledelsen med at gennemføre en strategisk analyse, udvikle en langsigtet strategi for udvikling og drift, konkretisere strategien i tværgående og afdelingsvise handlingsplaner, samt udvikle og støtte lederne i implementering af strategien. 

I sommeren 2020 gennemførte vi en strategisk analyse (kvantitativ dataindsamling og efterfølgende kvalitative workshopper) af ledelse og samarbejde i COVID-perioden med involvering af +140 ledere. Analysen pegede på store synergier ved at arbejde sammen om fælles mål. Efterfølgende udarbejdede vi en SWOT-analyse med tilsvarende bred involvering af organisationen. Analysen af styrker, svagheder, muligheder og trusler var afsæt for udvikling af strategien ”Sammen om”. Strategien samler mission, vision, 4 patientmål og 10 strategiske indsatser for hele sygehuset i et enkelt strategikort. Der er fokus på en mere tværgående ”forretningsmodel” samt øget brug af digitale og teknologiske muligheder 

Strategien blev årligt omsat til konkrete indsatser og lokale handlingsplaner i alle afdelinger. Indsatserne blev koordineret på tværs og integreret i afdelingernes forenklede mål- og resultatplans koncept 

Implementeringen blev støttet af fælles kommunikation, relevant ledelsesinformation og løbende opfølgningsmøder mellem sygehusledelsen og afdelingsledelsen. Som en del af implementeringen blev organiseringen af flere forretningskritiske områder evalueret og der blev gennemført strukturændringer i bl.a. akutafdelingen og i samarbejdet mellem afdelingerne 

Implementeringen er i hele perioden støttet af hyppig strategisk sparring af sygehusets ledelse samt månedlige møder med fokus på monitorering af strategisk fremdrift og udvikling af kompetencer til strategisk ledelse i sygehusets ledelsesforum. 

Effekten af projektet har været en klar, tydelig og forankret strategi for sygehuset, der stadig danner rammen om sygehusudvikling og drift. Strategien har medført et større patientfokus, højere kvalitet og bedre anvendelse af knappe resurser. Dette skyldes bl.a. et langt større og bedre samarbejde på tværs af sygehuset til gavn for både medarbejdere og patienter.