Kommuner

Velfærden er under udvikling og pres. Nye udfordringer dukker op i kommunerne. Der er flere ældre og færre hænder. Børn der mistrives, ensomhed, potentiel lukning af jobcentrene, og ungdomsuddannelse for flere. Vi er drevet af at finde sammenhængende løsninger sammen med ledere og medarbejdere. Så det kan styrke et effektivt og bæredygtigt velfærdssamfund.

Vi ser en sektor, der fortsat skal arbejde på at udvikle og opretholde kvaliteten i de opgaver, der udføres inden for de fastsatte love og rammer. Samtidig skal der i lige så høj grad tages hensyn til lokale politiske visioner. Og til behovet for en mere aktiv inddragelse af borgerne end tidligere.

Der er en række vigtige udviklingsområder i kommunerne. Herunder forbedring af sundhed, trivsel for børn og unge, implementering af helhedsorienterede indsatser, øget anvendelse af AI og digitale løsninger. Samtidig med tiltag til fastholdelse og rekruttering af personale. Der er også behov for omstilling til mere grønne og bæredygtige løsninger, og fokus på bosætning og økonomisk vækst. Alt dette skal balanceres med kravet om at levere velfærdsydelser og udføre myndighedsopgaver på en pålidelig og effektiv måde. Med ansvarlig økonomisk ledelse og skabelse af attraktive arbejdspladser.

Disse dagsordener kræver i stigende grad samarbejde på tværs af forskellige fagområder i kommunerne. De opfordrer også til nye former for arbejdsfællesskaber. Og kalder på ledelse, der kan navigere på tværs af grænser.

Gennem mange års erfaring har vi opbygget en omfattende indsigt og viden om sektoren. Både gennem erfaringer som ledere og interne konsulenter, og via løsning af opgaver i et stort antal kommuner. Vi besidder generel viden og forståelse for topledelse i politisk styrede organisationer, for kommunal ledelse og organisering. Og vi har specialiseret viden inden for flere områder af velfærd. Herunder social-, ældre- og sundhedsområdet, børne- og ungeområdet og beskæftigelsesområdet.

Udvalgte cases

Ledelsestalentudvikling 

Meritgivende udviklingsforløb for kommende skole- og institutionsledere

Case - Bedre ledelse