Case - Bedre ledelse

Ledelsesudvikling som fundament for et ambitiøst arbejdsfællesskab 

Ambitiøst ledelsesudviklingsforløb i styrelse

Case - Bedre ledelse

Ledelsesudvikling som fundament for et ambitiøst arbejdsfællesskab 

Ambitiøst ledelsesudviklingsforløb i styrelse

Styrelsen er præget af at løse komplekse borger- og virksomhedsrettede opgaver, i en politisk omskiftelig kontekst, hvor der til stadighed er fokus på høj kvalitet. Det er afgørende at styrelsen fungerer som en veldrevet organisation, der tiltrækker og tilknytter kompetente medarbejdere og ledere i arbejdsfællesskabet. Derfor har styrelsen en ambition om konstant at udvikle egne ledere og chefer.  

Hverdagens opgaver som grundsten i ledelsesudvikling 

I tæt samarbejde med styrelsen designede Connector derfor et skræddersyet forløb over 1,5 år, hvor centrale principper var forankring, læring i praksis og samtidighed. Målgruppen var styrelsens ca. 40 ledere, bestående af direktion, kontorchefer, team- og souschefer. 

Styrelsens egne ledelsesteknogier- og opgaver var fra starten i centrum for de aktiviteter forløbet tog afsæt i (fx opfølgning på trivselsmåling, lederevaluering m.m.). Dette kombineret med et solidt fokus på praksislæring i kortere ”sprint”, hvor både den enkelte leder og ledergruppen fælles forholdt sig til, hvilken adfærd og ledelseshandlinger gav hvilke effekter. Der blev fra starten igangsat flere parallelle aktiviteter med det formål, at skabe mest mulig effekt lokalt og på tværs af styrelsen: 

  • Udvidet opfølgning på MTU/Lederevaluering i ledermakkerpar 
  • Interview af lederkollegas medarbejdere + gensidige feedbackdialoger 
  • Coachingsamtaler 
  • Formulering af individuelle ledelsessprint til afprøvning i praksis 
  • Stop-op workshops med fokus på praksiserfaringer og organisatorisk sammenhængskraft 
  • Fælles seminarer med refleksive ledelsesdialoger 
  • Sparring og rådgivning af direktionen 
  • Øget tillid og tydelige fælles mål i et revitaliseret ledelsesfællesskab 

Med afsæt i et nuanceret og aktuelt billede af, hvad der fungerede og udfordrede lokalt i den enkelte leders eget ledelsesrum, skabte forløbet en stærk og tillidsfuld relation blandt lederne. Lederne blev undervejs hinandens vigtigste sparringspartnere for at kunne lykkes med både egne og organisationens mål.  Med indsigt i både kvantitative og kvalitative data fra aktiviteterne blev de fælles dialoger om god ledelse og organisatoriske mål konkretiseret og kvalificeret på en måde, hvor alle lederes perspektiver var nødvendige for at lykkes. 

Lederne oplevede ved forløbets afslutning, at forventningerne til dem selv og deres medarbejdere stod tydeligt og motiveret. Chefgruppens samlede ledelsesansvar blev gjort til alles både fælles bagtæppe og pejlemærke i at sikre fremtiden for styrelsen.