Case - Klar retning

Klar retning i en stor styrelse 

Strategiudvikling- og forankring i en stor udfordret styrelse.

Case - Klar retning

Klar retning i en stor styrelse 

Strategiudvikling- og forankring i en stor udfordret styrelse.

Vores leverance har bestået af ledelsessparring til direktionen samt projektledelse og facilitering af strategiprocessen, der har inkluderet strategisk analyse, udvikling af strategien og den efterfølgende implementering og forankring. Der er etableret en ny governancestruktur centreret omkring ændret organisering af styrelsen. Endelig bistod vi styrelsen med intern kommunikation af strategien og tilknyttede organisatoriske ændringer samt opbygning af rapporteringsstruktur og strategisk årsrytme. 

Den strategiske analyse bestod af en indledende analyse, interview med direktører og nøglepersoner, kvalitative workshops med et stort antal ledere og medarbejdere, udarbejdelse af SWOT-analyse og validering af de strategiske udfordringer i direktion og chefgrupper. 

Strategiudviklingen var forankret i direktion, chefgruppe og en tværorganisatorisk styregruppe, der udviklede mission, vision, mål og strategi (strategikort), som efterfølgende blev valideret og alignet i den udvidede chefgruppe og operationaliseret på afdelingsseminarer i alle afdelinger. 

Der blev udarbejdet skabeloner for handlingsplaner og vi bistod alle afdelinger med at sikre strategisk relevante og realistiske planer i både 2021 og 2022. Sammen med styrelsen etablerede og implementerede vi en struktur for ledelsessamtaler og ledelsesrapportering med fokus på strategiforankring og monitorering af fremdrift. 

Afslutningsvis har vi bistået med den strategiske drift, herunder kompetenceudvikling af alle chefer i strategisk ledelse og monitorering af, om den ønskede strategiske adfærd er til stede i chefgruppen. 

Styrelsen har i dag en fælles strategi, som er styrende for den forretningsmæssige, teknologiske, organisatoriske og ledelsesmæssige udvikling og drift. Strategien er velkendt i hele styrelsen og styrende for samarbejdet med styrelsens kunder, in- og eksterne prioriteringer, chefseminarer og ledelsesinformation. Som et væsentligt resultat af processen, er styrelsens ledere i dag i langt bedre koordineret og langt mere ”committet” til at hjælpe hinanden på tværs og arbejde for at nå styrelsens fælles mål.