Case - Effektive forandringer

Fremskudt behandling af udsatte borgere med stofmisbrug 

Udviklings- og implementering på tværs af civilsamfund og kommune.

Case - Effektive forandringer

Fremskudt behandling af udsatte borgere med stofmisbrug 

Udviklings- og implementering på tværs af civilsamfund og kommune.

For de mest udsatte borgere med et stofmisbrug kan det være en stor udfordring at følge eksisterende behandling, hvor de selv skal henvende sig og regelmæssigt møde op til behandling. 

Social- og Boligstyrelsen udmøntede på den baggrund en pulje til udvikling og implementering af en ny model for stofmisbrugsbehandling, som omfattede en opsøgende, rummelig og tilgængelig behandlingsindsats, der står på principper om omsorg, stabilisering og et recovery-perspektiv.   

Connector etablerede et partnerskab mellem en jysk kommune og tre civilsamfundsorganisationer, med henblik på at sikre relevant behandling til borgere i målgruppen og samtidig styrke den samlede faglige praksis og den organisatoriske og ledelsesmæssige kapacitet. Det inkluderede arbejde i fire faser:   

  • Udvikling af indsatsen, med inddragelse af alle projektpartneres kompetencer  
  • Læring og implementering, med fokus på en læringsorienteret implementering samt styrke tværsektorielt samarbejde og forbedringsarbejde i partnerskabet.   
  • Evaluering, med fokus på viden om indsatsens effekter for målgruppen og udbredelse af indsatsen til flere borgere i målgruppen og til andre faglige aktører.   
  • Vidensspredning, forankring og udbredelse, for at bidrage til udbredelsen af en virkningsfuld praksis bredere set i forhold til borgere i målgruppen.   

Vores tilgang til arbejdet var at arbejde med aktiv og reel borgerdeltagelse i indsatsen gennem det vi kalder borgerfokuseret service design og i tæt samspil med målgruppen. Vi ud fra en prøv-lær-og juster tilgang, hvor der kontinuert var fokus på datainformeret læring med henblik på forbedring af indsatsen undervejs og i et tværsektorielt samspil. Vi gennemførte tematiske læringsseminarer samt månedlige forbedringsmøder tilrettelagt og facilitere efter en model, hvor der blev sat fokus på: Hvad fungerer? Hvad udfordrer? Hvilke forbedringer kalder det på? Hvilke handlinger kan gøres for at skabe disse forbedringer?  

Vi faciliterede en anvendelsesorienteret virknings- og procesevaluering, hvor vi opsamlede effekter og resultater for at få viden om og kunne konkludere på spørgsmålene: Hvad der virker? for hvem det virker? Hvorfor og hvordan det virker? Og under hvilke omstændigheder det virker? Samlet formidlede vi viden fra evalueringen i praksisnære og handlingsrettede formidlingsprodukter, der understøttede en mere bæredygtig forankring og udbredelse af indsatsen.    

Det samlede udbytte var to-delt. Dels tilvejebragte projektet viden om effektiv behandling til de mest udsatte borgere med stofmisbrug, som Social- og Boligstyrelsen brugte i deres videre udvikling af indsatsen på landsplan og i deres strategiske investeringsprogrammer. Dels bidrog projektet til, at partnere i kommune og civilsamfund 1) stod med en ny, velafprøvet behandlingsindsats, der bidrog til at løfte borgerens sundhed, trivsel og livskvalitet og 2) havde et afsæt for fortsat at levere en grundlæggende ordentlig helhedsorienteret indsats til en udfordret målgruppe, hvor der insisteres på borgernes ret til et værdigt liv